PVP COLLEGE, Pravaranagar

PRAVARA RURAL EDUCATION SOCIETY'S

PADMASHRI VIKHE PATIL COLLEGE OF ARTS SCIENCE & COMMERCE PRAVARANAGAR

A/p Loni, Taluka:Rahata, Dist.Ahmednagar Pin : 413713 Affiliated to Savitribai Phule Pune University Pune Id No. PU/NA/ASC/(016)1971.